İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi

Temel Faaliyetlerimiz

  • Mevcut üniversite araştırma/hizmet altyapılarının sanayi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirilmesi ve güçlendirilmesi
  • Sağlık teknolojilerine odaklı projeler için üniversite-sanayi ve sanayi-sanayi işbirliklerinin sayısının çoğaltılması
  • Sektörel alt grupların rekabet öncesi ortak araştırma alanlarına odaklanarak, bu yönde ihtiyaç duyulan yeni altyapıların planlanması
  • Özellikle yeni girişimcilere yönelik tematik önkuluçka, kuluçka ve pilot üretim altyapı ihtiyaçlarının hızla karşılanması
  • Sektöre yönelik düzenli etkinliklere (seminer, toplantı ve çalıştaylar) devam edilmesi; sektördeki insan gücünün geliştirilmesine yönelik yeni eğitim programlarının düzenlenmesi, mevcutların geliştirilmesi ve tanıtılması,
  • Sağlık alanına odaklı teknoloji transfer hizmetlerinin bölgesel ölçekte koordinasyonunun sağlanması
  • Kümelenme ortak sergi alanları ve ulusal/uluslararası pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi
  • Büyük ölçekli ortak sağlık endüstrisi sanayi altyapılarının (ihtisas OSB, referans tesisler, vb.) planlanması

 Arama
Sitede arama yapmak için